اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثر 13 عمق کاشت و6 دوره غرقاب بر روی جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس تحت شرایط گلخانه بررسی شد. نتایج نشان داد که بذور کاتوس در عمق کمتر از 6 سانتی متر جوانه می زنند. بالاترین میزان جوانه زنی در هفته های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب در عمقهای 5/0، 1 و 5/1 سانتی متری بدست آمد. در پایان هفته چهارم در عمق 5/6 سانتی متری جوانه زنی به صفر رسید. با افزایش عمق کاشت، بذور به خواب ثانویه رفتند. افزایش دوره غرقاب، بر روی درصد جوانه زنی تأثیری نداشت. در حالیکه وزن تر و طول هیپوکوتیل و ریشه چه تحت شرایط غرقاب نسبت به تیمار شاهد کاهش پیدا کرد. بذور در شرایط غرقاب بمدت 3 روز بیشترین وزن تر و پس از 21 روز غرقاب کمترین وزن تر را داشتند. طول هیپوکوتیل در صفر و 1 روز غرقاب، بالاترین میزان و در 14 روز غرقاب کمترین میزان خود را داشت. طول ریشه چه در صفر، 1، 3 و7 روز غرقاب بالاترین و در روزهای 14 و21 پس از غرقاب، کمترین مقدار را داشت.