ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی، مطالعه و تعیین بهترین رابطه آزمون قدرت بذر در آزمایشگاه و استقرار گیاهچه یونجه در مزرعه آزمایشی در دو مرحله و بر روی چهار رقم بذر یونجه به نامهای بمی، قره یونجه، همدانی و یزدی انجام شد. مرحله اول انجام آزمونهای آزمایشگاهی مختلف قدرت بذر شامل جوانه‌زنی استاندارد، جوانه‌زنی در دمای 5 درجه سانتی‎گراد، سرعت جوانه‌زنی، تسریع پیری، تنش اسمزی و هدایت الکتریکی در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکراربود. مرحله دوم، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار برای هر یک از ارقام مورد آزمایش بود .نتایج بدست آمده نشان داد که درصد و سرعت استقرار ارقام در مزرعه و همچنین آزمونهای انجام شده ا‎ز تفاوت بسیار معنی‌داری برخوردار‎ (0.01 ≤ p) بودند.
نتایج نشان داد ضرایب همبستگی بین آزمون هدایت الکتریکی با درصد استقرار (0.01 ≤ p ، 65/0- = r ) و سرعت استقرار
(0.01 ≤ p ،0.80 - = r ) بسیار معنی‌دار بود. ضریب همبستگی برای سرعت استقرار و درصد استقرار ≤ 0.01) (r=0.91 p نیز مثبت و معنی‌دار بود. نتایج گزینش متغیر به روش گام به گام (stepwise) نشان داد در بین متغیرهای مورد بررسی مدل رگرسیونی (165.23 – 0.15x r2=0.04=y )، (0.01 ≤ p) به بهترین وجهی سرعت استقرار را توصیف‎ می‎کند . در این مدل x (متغیر مستقل) نشان دهنده مقدار عددی هدایت الکتریکی و y (متغیر تابع) نشان دهنده سرعت استقرار می‌باشد.