اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر کلپوره ((Teucrium polium

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور شکستن خواب بذر کلپوره، آزمایشی با 21 تیمار و در سه تکرار، به صورت طرح کاملا تصادفی بر روی جوانه‌زنی بذر این گیاه صورت گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف اسید جیبرلیک (100، 250، 500، 1000، 1500پی پی ام) به مدت 72 ساعت، خیساندن بذر در آب به مدت 72 ساعت ، اسید سولفوریک غلیظ به مدت 10 دقیقه و اثر توام این تیمارها با دماهای 5 درجه سانتیگراد به مدت یک و یا دو هفته و یا دمای 10- درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسید جیبرلیک، جوانه‌زنی بذر افزایش یافت. بالاترین درصد و سرعت جوانه‌زنی در تیمارهای اسید جیبرلیک250 و 1500 پی پی ام به مدت 72 ساعت و تیمار اسید جیبرلیک 1500 پی پی ام همراه با دمای 5 درجه سانتیگراد به مدت دو هفته به دست آمد. تیمار اسید جیبرلیک 500 پی پی ام به مدت 72 ساعت جزو تیمارهای با بالاترین درصد جوانه‌زنی بود، اما بالاترین سرعت جوانه‌زنی در روز در این تیمار مشاهده نشد. خیساندن در آب، خواب بذور کلپوره را شکسته و باعث 32% جوانه‌زنی شد، اما اسید سولفوریک غلیظ، دمای 10- درجه و اثر توام این دو تاثیری بر شکستن خواب بذر نداشت.