بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی خصوصیات مختلف جوانه‌زنی و تعیین درجه حرارتهای کاردینال بذور گیاه دارویی پونه سای بینالودی
(Nepeta binaludensis)، انجام شد و اثر 7 تیمار درجه حرارت ثابت شامل درجه حرارتهای 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتیگراد و 3 درجه حرارت متغیر شب و روز شامل درجه حرارتهای 15/5، 20/10 و 30/20 درجه سانتیگراد بر روی درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج‌، بیشترین درصد جوانه‌زنی بذور این گونه دردامنه حرارتی 20 تا 30 درجه سانتیگراد و بیشترین سرعت جوانه‌زنی در درجه حرارت 20 درجه سانتیگراد، بدست آمد. افزایش درجه حرارت به بالاتر از 30 درجه سانتیگراد باعث کاهش شدید و معنی دار، درصد جوانه‌زنی و افزایش درجه حرارت از 25 درجه سانتیگراد باعث کاهش شدید و معنی دار سرعت جوانه‌زنی در بذور این گونه گردید. درجه حرارتهای متغیر روز و شب نیز دارای اثرات معنی دار بر روی درصد و سرعت جوانه‌زنی بود بطوریکه بیشترین درصد و سرعت جوانه‌زنی در درجه حرارت متغیر 30/20 درجه سانتیگراد بدست آمد. نتایج نشان داد که درجه حرارت پایه جوانه‌زنی در این گونه بین 9/9-4/7 درجه سانتیگراد، درجه حرارت مطلوب بین 9/22 تا 7/23 درجه سانتیگراد و حداکثر درجه حرارت جوانه‌زنی در آن بین 1/37-7/35 درجه سانتیگراد می‌باشد.

CAPTCHA Image