تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
استفاده از مواد آلی به عنوان اصلاح کننده‌های خاک نظیر پیت و ورمی کمپوست در افزایش تهویه، نفوذ آب ، ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی خاک موثراست. به منظور بررسی تأثیر مواد آلی بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود آزمایشی با 4 تیمار آزمایشی : 1 – خاک + 3 درصد پیت (PS) ، 2 – خاک استریل شده + 3 درصد پیت (SPS) ، 3 –خاک + ورمی کمپوست به نسبت (6:1 ) (VCS) و 4 – شاهد (C) در قالب طرح کاملاًَ تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار درگلخانه تحقیقاتی انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که حداکثر درصد جوانه زنی، تعداد شاخه و تعداد غلاف در بوته در تیمار مخلوط خاک و پیت استریل به دلیل جلوگیری از اثرات سوء میکروبی مشاهده گردید. در تیمار مخلوط خاک و پیت استریل تیمار ارتفاع بوته کاهش یافت، در حالی که کل وزن خشک اندام‌های هوایی در بوته و وزن خشک دانه نخود در بوته نسبت به شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد. اگر چه در تیمارهای ورمی کمپوست و پیت احتمالاًٌ به علت رقابت گیاه با میکروارگانیسم‌ها در اوایل آزمایش تاحدودی رشد گیاه شامل ارتفاع، تعداد شاخه و تعداد غلاف در بوته را کاهش دادند. اما کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک غلاف و وزن تک دانه به دلیل فراهمی بیشتر عناصر غذایی این تیمار نسبت به سایر تیمار ها شد .

واژه‌های کلیدی: پیت، ورمی کمپوست، نخود.