اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به علت رو آوردن مجدد به الیاف طبیعی و برداشتن ممانعت های قانونی، کشت شاهدانه (Cannabis sativa L.) در دنیا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این مطالعه در سال 1383 در شیروان به منظور بررسی اثرات سه تراکم گیاهی (30، 90 و 150 گیاه در متر مربع) و سه مقدار کود نیتروژن (50، 150 و 250 کیلوگرم در هکتار) بر استقرار نهایی گیاه، ارتفاع ساقه، قطر قاعده ساقه و عملکرد ساقه همچنین مقدار الیاف ساقه و عملکرد الیاف در گیاهان نر و ماده انجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده از نوع کرت های یکبار خرد شده با سه تکرار بود. به علت افزایش رقابت بین گیاهان برای جذب نور در بیشترین تراکم و بیشترین فراهمی نیتروژن تعدادی بیشتری از گیاهان در اثر پدیده خود تنکی تلف شدند. خصوصیات مورفولوژیکی با جنسیت گیاه، تراکم گیاهی و کود نیتروژن به طور معنی داری مرتبط بود. بیشترین عملکرد ساقه، برگ و گل آذین در تراکم 150 گیاه در متر مربع زمانیکه 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به کار رفت، به دست آمد. با وجود اینکه خود تنکی در کمترین تراکم گیاهی مشاهده نشد، اما عملکرد ماده خشک بالای سطح خاک در این تراکم کم بود. ماده خشک اندام های هوایی، با افزایش تراکم گیاهی و فراهمی نیتروژن افزایش یافت. مقدار الیاف در ساقه در تراکم میانی و کمترین مقدار نیتروژن بیشترین بود. گرچه عملکرد الیاف در بیشترین تراکم گیاهی و کود نیتروژن به حداکثر رسید. بررسی مقدار الیاف در نواحی مختلف ساقه نشان داد که تقریباً 7/31% الیاف در بخش تحتانی، 4/21% در بخش میانی و تنها 9/9% الیاف در بخش فوقانی قرار داشت. نتایح این بررسی نشان داد که شاهدانه در صورتیکه در تراکم مطلوب و با فراهمی مناسب نیتروژن کاشته شود می تواند مقدار زیادی الیاف سودمند در شرایط شیروان تولید کند.

واژه‌های کلیدی: شاهدانه،Cannabis sativa ، الیاف، کود نیتروژن و تراکم گیاهی.