بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد،

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به‌منظور بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر کمیت و کیفیت گیاه داروئی اسفرزه (Plantago ovata L.) آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. طرح آزمایشی مورد استفاده کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار بود. تیمارهای رژیم آبیاری شامل فواصل آبیاری 7 ،14 و 21 روز در کرتهای اصلی و تیمارهای میزان کاشت بذر در کرتهای فرعی شامل 3 تراکم 8 ،12 و 16 کیلوگرم بذر در هکتار بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رژیمهای مختلف آبیاری بر وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در هربوته و وزن دانه در سنبله تأثیر معنی‌دار داشته و کاهش فواصل آبیاری موجب افزایش صفات کمّی مورد نظر گردید، ولی اثر تیمار یاد شده بر طول سنبله و عملکرد دانه معنی‌دار نبود. میزان کاشت بذر، تأثیر معنی داری بر طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه داشت، به‌طوری‌که با کاشت 16 کیلوگرم بذر در هکتار، بیشترین عملکرد دانه استحصال شد، لیکن اثر میزان کاشت بذر بر وزن خشک بوته، ارتفاع بوته و تعداد سنبله در بوته معنی دار نبود. نتایج همچنین بیانگر تأثیر معنی دار میزان کاشت بذر بر میزان موسیلاژ بود و بالاترین مقدار موسیلاژ در تیمار کاشت 16 کیلوگرم بذر در هکتار بدست آمد.

واژه‌های کلیدی: اسفرزه، رژیم آبیاری، فاکتور تورم، موسیلاژ.