اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود دامی و نیز دو روش مدیریت ساقه بر ترکیبات شیمیایی و برخی صفات زراعی کدوی تخم پوست کاغذی، آزمایشی در دو سال زراعی 84-1383 و 85-1384 در مزرعة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود دامی (10، 15، 20 و 25 تن در هکتار) به‌عنوان فاکتور اصلی و دو روش مدیریت ساقه (استفاده از قیم و بدون قیم) بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که روش بدون قیم بر روش استفاده از قیم برتری داشت. همچنین در سال اول آزمایش با افزایش سطح کود دامی از 10 تا 20 تن در هکتار، عملکرد میوه و وزن خشک دانة کدو بطور معنی‌داری افزایش یافت. از نظر عملکرد میوه و وزن خشک دانة کدو در سال دوم آزمایش بین سطوح مختلف کود دامی، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در هر دو سال آزمایش تأثیر سطوح مختلف کود دامی بر تعداد دانه، بی‌معنی بود. با افزایش سطح کود دامی از 10 به 25 تن در هکتار، کاهش ناچیزی در درصد روغن دانه مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که با استفاده از 20 تن در هکتار کود دامی می‌توان روش مناسبی جهت تولید ارگانیک کدوی تخم پوست کاغذی فراهم ساخت به‌طوری‌که بدون مصرف نهاده‌های شیمیایی میزان مطلوبی از روغن دانه قابل استحصال باشد.

CAPTCHA Image