تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، بیست ژنوتیپ جو لخت به‌منظور بررسی سازگاری و تعیین بهترین ارقام پر محصول و سازگار، مورد مطالعه قرار گرفتند. عملکرد دانة در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شش منطقه (کرج، اصفهان ،نیشابور ،یزد، بیرجند و زرقان) به مدت دو سال(84-1382)اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس های ساده و مرکب حاکی از وجود تفاوت های معنی دار بین ژنوتیپ ها بود. به منظور بررسی دقیق تر اثرمتقابل و تعیین سازگاری ژنوتیپ ها چند روش مختلف تجزیه پایداری در این مطالعه شامل: روش های واریانس محیطی،ضریب تغییرات محیطی،روش رگرسیونی ابرهارت و راسل، روش میانگین مربعات درون مکانی سالهای لین و بینز، روش ضریب تغییرات درون مکانی سالها و روشهای غیر پارامتری میانگین و انحراف معیار رتبه و روش نسبت شاخص عملکرد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این روش ها تقریباً مشابه بودند. براساس اکثر روش ها ژنوتیپ هایICNB93-328 و ALELI/4/MOLA/2به عنوان ارقام پایدار شناخته شدند. ژنوتیپ GLORIA نیز برای مناطق نامساعد مناسب تشخیص داده شد.