عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گیاه علوفه‌ای اسپرس از خانواده بقولات با ویژگیهای مطلوبی از جمله توان تثبیت نیتروژن مولکولی بصورت همزیستی است. به منظور بررسی عکس العمل 12 اکوتیپ مختلف اسپرس به محلول پاشی نیتروژن، آهن و روی دو آزمایش مزرعه ای مجزا در قالب طرح آماری کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. در آزمایش اول، تیمار اصلی شامل پنج اکوتیپ اسپرس الیگودرز، خوانسار، فریدونشهر، فریدن و سمیرم و تیمار فرعی شامل سه سطح محلوا پاشی اوره، 4 در هزار، 8 در هزار و 12 در هزار به ترتیب معادل 15، 30 و 45 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و یک شاهد بدون اوره بود. در آزمایش دوم، تیمار اصلی شامل هفت اکوتیپ اسپرس گلپایگان، شهرکرد-1، شهرکرد-2، ارومیه ممیش خان، ارومیه، دربند ارومیه و ارومیه-2 و تیمار فرعی در سه سطح محلول پاشی کلات آهن و روی شامل ، 4 در هزار آهن، 4 در هزار روی و ترکیبی از 4 در هزار آهن + 4 در هزار روی و یک شاهد بدون روی و آهن بود. نتایج نشان داد که اثر محلول پاشی اوره در سه سطح 4 در هزار، 8 در هزار و 12 در هزار و اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی و ترکیب این دو عنصر، بر متوسط ارتفاع، میزان ماده خشک قسمتهای هوائی در دو مرحله برداشت و سطح برگ در یک مرحله برداشت در اکوتیپ های مختلف اسپرس اختلاف آماری معنی‌داری (p