اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) (

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت خاک آب پژوه کلاله

2 دانشگاه شهرکرد

3 دانشگاه ملا ثانی اهواز

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری و فسفر بر عملکرد گیاه شبدر برسیم، آزمایشی با 4 سطح شوری )شامل 12/0=1S، 2=2S، 6=3S و10=4 Sدسی‌زیمنس بر متر( و 2 سطح فسفر قابل‌جذب (شامل10=1P و30=2P میلی‌گرم در کیلوگرم) در4 تکرار در شرایط گلخانه‌ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل اجرا گردید. سطوح شوری به صورت ترکیبی از نمکهای کلریدسدیم، کلریدمنیزیم، سولفات‌سدیم و سولفات‌منیزیم به ترتیب با نسبت وزنی 1:1:1:2 تهیه گردید. فاکتور فسفر از منبع KH2PO4 تأمین گردید. صفات اندازه‌گیری شده شامل: شاخصهای رشد گیاه (سطح برگ، ارتفاع گیاه و قطر ساقه) در سه مرحله‌ی زمانی، وزن خشک اندام هوائی، وزن خشک ریشه‌ی گیاه، طول کل ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوائی، عناصرغذائی جذب شده (N، P، K و Na) در اندام هوائی گیاه و نسبت پتاسیم به سدیم اندام هوائی بود. اعمال فاکتور شوری بصورت آبیاری با آب شور باEC های مذکور صورت گرفت. بطور کلی، صفات اندازه‌گیری شده با افزایش شوری کاهش معنی‌داری نشان دادند در حالیکه افزایش فسفر سبب افزایش معنی‌دار شاخص‌های رشد شبدر برسیم شد. در سطوح شوری بالا، مصرف فسفر عملکرد گیاه برسیم را بهبود بخشید. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که در زمین‌های شور که امکان آبشوئی و اصلاح وجود نداشته باشد استفاده از کودهای فسفره در افزایش عملکرد گیاه شبدر برسیم مفید واقع می‌گردد.