بررسی تاثیر شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری روی بنیه بذور حاصل از آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شوری از عمده ترین موانع تولید غلات است. به منظور ارزیابی تاثیر شوری بر صفات گیاهچه های حاصل از گیاهانی که در شرایط شور رشد کرده بودند‏، آزمایشی با چهار رقم گندم متحمل به شوری تحت تاثیر چهار تیمار (0،60،120 و 180 میلی مولار نمک سدیم کلراید) با سه تکرار اجرا گردید. بذور حاصل از این گیاهان جمع آوری و تحت آزمون جوانه زنی با آب مقطر قرار گرفتند.آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد و درصد جوانه زنی، بنیه بذور (ویگور)، طول ریشه‌چه (RL) و ساقه‌چه (ShL)، وزن ریشه‌چه (RW) و ساقه‌چه (ShW) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری، تاثیر معنی‌داری بر صفات بنیه بذور، طول ریشه‌چه، نسبت طول ریشه‌چه به طول ساقه‌چه (R:Sh)، وزن ریشه‌چه، وزن ساقه‌چه و بیوماس کل (bio) ارقام داشته است ولی این اجزاء به‌طور یکسان تحت تاثیر تنش شوری قرار نگرفتند. طول ریشه‌چه، وزن ریشه‌چه و ساقه‌چه و بیوماس ارقام در تیمارهای شوری افزایش یافت که به‌واسطه جذب آب در اثر کاهش پتانسیل اسمزی بذور است. طول ریشه‌چه و درصد جوانه‌زنی کمترین تفاوت را بین ارقام در سطوح مختلف شوری داشت که نشان‌دهنده حساسیت کم این صفات به تنش شوری است هر چند این تغییرات مشابه نبود که به‌دلیل تفاوتهای ژنتیکی ارقام است.