اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار (Calendula officinalis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده

به منظور تعیین تراکم و تاریخ کاشت مناسب گیاه همیشه‌بهار آزمایشی در سال 1384، در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند انجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده، طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تاریخ کاشت (10 فروردین، 25 فروردین و 10 اردیبهشت) در کرت اصلی و سه فاصله روی ردیف (10، 20 و 30 سانتیمتر) در کرت فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و تراکم دارای اثر معنی‌دار بر روی عملکرد گل خشک و عملکرد دانه بود. تاریخ کاشت های 10 و 25 فروردین عملکرد گل خشک بیشتری از تاریخ کاشت 10 اردیبهشت داشتند. همچنین تاریخ کاشت 10 فروردین بیشترین عملکرد دانه را داشت. در بین سه فاصله کاشت، فاصله روی ردیف 10 سانتیمتر بیشترین عملکرد گل خشک و دانه را داشت. در این آزمایش با تاخیر در کاشت، شاخص برداشت گل و دانه افزایش معنی‌داری نشان داد. شاخص برداشت گل در بوته به طور معنی‌داری تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت، اما شاخص برداشت دانه در بوته با افزایش تراکم کاهش معنی‌داری نشان داد.

واژه‌های کلیدی: همیشه بهار، تاریخ کاشت، تراکم، عملکرد، گیاه دارویی.

CAPTCHA Image