بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برگزدایی(20، 40، 80،60و 100 روز پس از کاشت) و نیز شدت آن(0، 30، 66 و 100 درصد) روی رقم تری وی کراس 647 آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1384 انجام گرفت.کرتهای اصلی شامل زمانهای برگزدایی و کرتهای فرعی شامل شدتهای برگزدایی بود. برای این منظور در فواصل زمانی مذکور مقدار برگ در حد 33 درصد، 66 درصد و 100 درصد از تمام برگهای بوته های یک کرت قطع شد و در پایان آزمایش صفات مختلف مورفولوژیک و فیزیولوژیک از قبیل تعداد برگ در بوته، وزن خشک کل و اجزای گیاهی، عملکرد و اجزای آن و نیز شاخص برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان داد که برگزدایی در مراحل اولیه (20 و 40 روز) و آخر رشد (100 روز) تأثیری بر اکثر صفات مورد بررسی نداشت ولی در مراحل میانی دوره رشد، این صفات را تحت تأثیر قرار داد و باعث کاهش آنها شد. شدت برگزدایی نیز تا حد 66 درصد تأثیری بر این صفات نداشت ولی در سطح 100 درصد آنها را کاهش داد. بدین ترتیب به نظر می رسد با قطع کمی بیش از 50 درصد برگ، گیاه بتواند خود را ترمیم نماید ولی در 100 درصد امکان ترمیم کامل وجود نداشته است. از نظر زمانی نیز اعمال تیمار برگزدایی در 20 و 40 روز پس از کاشت تأثیر سویی بر رشد و نمو گیاه نداشت زیرا برای گیاه امکان ترمیم وجود داشته است ولی در 60 و 80 روز چنین امکانی بدست نیاورده است و در مراحل انتهایی رشد (100 روز پس از کاشت) چون گیاه رشد خود را کامل کرده است ، برگزدایی تأثیر سویی بر خصوصیات رشد و نموی آن نداشته است.

واژه‌های کلیدی: ذرت، زمانهای برگزدایی، شدتهای برگزدایی، عملکرد.

CAPTCHA Image