تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد کشاورزی شهرستان خمین

2 تهران

3 ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین

4 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

5 مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

چکیده
یکی از عوامل موثر در عملکرد گیاهان زراعی استفاده از ارقام با قدرت رقابت بالا در برابر علف‌های هرز می‌باشد. این آزمایش در سال 1383 در قالب یک طرح اسپلیت پلات- فاکتوریل با چهار تکرار بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای شهرستان خمین انجام شد. حضور و عدم حضور علف‌های هرز به عنوان کرت اصلی و فواصل کاشت 40، 50، 60 سانتیمتر (به ترتیب تراکم 50، 40 ، 50 بوته در متر مربع) و دو لاین لوبیا سفید به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: ارتفاع بوته، تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که کاهش فواصل کاشت در هر دو شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز باعث افزایش عملکرد دانه گردید. حداکثر عملکرد لاین KS41105 در حضور علف‌های هرز در فاصله کاشت 40 سانتیمتر و در شرایط عدم حضور علف‌های هرز در فاصله کاشت 50 سانتیمتر بدست آمد. در لاین KS41124 بیشترین عملکرد دانه در حضور علف‌های هرز در فاصله کاشت 50 سانتیمتر و در شرایط عدم حضور علف‌های هرز در فاصله کاشت 40 سانتیمتر حاصل شد. حضور علف‌های هرز در هر دو لاین باعث کاهش تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه گردید، اما بر صفت تعداد دانه در غلاف تأثیری نداشت.

واژه‌های کلیدی: لوبیا سفید، علفهای هرز، فاصله کاشت، تراکم بوته، عملکرد و اجزای عملکرد دانه

CAPTCHA Image