بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین عوامل در مدیریت بهتر خاک، شناخت وضعیت پوشش گیاهی است. از طرفی مطالعه پوشش گیاهی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از روش های سنتی و عملیات میدانی دشوار و محدود می باشد. استفاده از داده های سنجش از دور در بررسی خصوصیات طیفی پوشش گیاهی این مناطق می تواند به صرف هزینه و زمان کمتر و دستیابی به اطلاعات دقیق تر منجر گردد. در این راستا تحلیل های مختلفی با هدف معرفی بهترین شاخص ترکیبی و شناسایی مناسبترین مولفه اصلی و باندهای حاصل از تبدیل تسلدکپ و نیز بررسی نقش و تأثیر فیلتر های مختلف بر روی تصاویر ماهواره ای+ETM منطقه نیشابور اعمال شد. سپس روابط رگرسیونی و ضرایب تبیین متغیرهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در انتها توانایی کاراترین شاخص ها و آنالیزها با کلاس های حاصل از روش های طبقه بندی مورد بحث و مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که فیلتر میانگین 3×3 به دلیل ایجاد همگنی بیشتر، ضرایب تبیین بالاتری بین ارزش های رقومی تصویر و داده های زمینی نشان می دهد که همگی این ضرایب در سطح 5% معنی دار بودند. همچنین شاخص های MSR،VI5 ،VI6 ،VI1 ،RI ،BI1 ،SI ، NDVI،TVI NDSI ،SAVI ،MND ،MSAVI ، Complex Multirato، COSRI و نیز مولفه های اول و سوم حاصل از تجزیه ی مولفه های اصلی و باندهای روشنایی و سبزینگی حاصل از تبدیل تسلدکپ امکان تشخیص و تفکیک پوشش گیاهی منطقه را بیش از سایر شاخص ها فراهم می نمایند.

واژه های کلیدی: شاخص های پوشش گیاهی، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی، تبدیل تسلدکپ، طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، لندست