تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی گیاه نخود رقم جم آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تنش خشکی از طریق قطع آبیاری تا زمان رسیدن رطوبت خاک به 20 درصد ظرفیت زراعی در مراحل گیاهچه‌ای، رشد سریع، گلدهی، غلاف دهی و دانه بستن اعمال شد. در این آزمایش صفاتی از قبیل طول وتعداد شاخه جانبی، وزن خشک برگ در طول دوره رشد اندازه‌گیری شدند. تنش خشکی در تمامی مراحل فنولوژی تأثیر معنی داری بر صفات فوق داشت. بیشترین وزن دانه در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد و طول شاخه‌های جانبی و وزن خشک برگ مربوط به تیمار شاهد بود و اعمال تنش در مرحله گلدهی بیشترین تأثیر را بر صفات مورد بررسی بجای گذاشت، نتایج فوق موید حساسیت شدید گیاه نخود به تنش خشکی در مرحله گلدهی است. تنش خشکی در مراحل گیاهچه‌ای و رشد سریع اگرچه باعث کاهش تمام صفات مورفولوژیک، ماده خشک برگ و تعداد دانه در بوته شد، اما وزن دانه در بوته تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشت و وزن صد دانه بیشتر از شاهد و تفاوت آن معنی‌دار بود.

واژه‌های کلیدی: نخود(Cicer arietinum L.)، تنش خشکی، مراحل فنولوژی