تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مطالعات نشان می‌دهد که چغندر قند در طی نگهداری در سیلو دچار افت وزنی و تغییر در عیار می‌شود. عوامل مختلفی از جمله اندازه چغندرها و ارتفاع ذخیره سازی در سیلو می‌تواند، در تغییرات وزنی و قندی موثر باشد که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه این موضوع، از چغندر هایی که جهت ذخیره سازی از سه منطقه مختلف به سیلوهای کارخانه قند شیروان آورده شده بود به طور تصادفی و مجزا نمونه برداری و در 4 اندازه مختلف (درشت، متوسط، ریز و مخلوط ) گروه بندی شد. این گروه ها در 4 ارتفاع مختلف، در سیلوهای صنعتی کارخانه قند شیروان نگهداری شد و پس از مدت 18 روز نگهداری در سیلو، عیار و وزن آنها اندازه گیری و مقادیر آنها با قبل از نگهداری در سیلو (ابتدای شروع زمان نگهداری ) مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در اثر نگهداری چغندر در سیلو بیشترین ضایعات وزنی و قندی در چغندرهای هر سه منطقه متعلق به چغندرهای ریز است که میزان آن به ترتیب بین 54/5 تا 97/6 درصد برای ضایعات وزنی و بین 86/3 تا 13/4 برای ضایعات قندی می‌باشد. همچنین کمترین ضایعات وزنی متعلق به چغندرهای نگهداری شده درکف بوده و مقدار آن بین 69/1 تا 91/1 درصد است. هر چه چغندر به لایه‌های فوقانی و سطح سیلو نزدیک‌تر می‌شود، این ضایعات افزایش یافته، بطوریکه بیشترین ضایعات وزنی متعلق به چغندرهایی است که در سطوح فوقانی سیلو نگهداری شده و مقدار آن بین 37/6 تا 84/9 درصد است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بیشترین ضایعات قندی (کاهش عیار) متعلق به چغندرهائی است که در کف سیلو قرار دارد و مقدار آن بین 80/4 تا 20/5 درصد است و هر چه به طرف لایه‌های فوقانی چغندر و به سطح سیلو نزدیک‌تر می‌شود، ضایعات قندی کمتر شده بطوریکه ضایعات قندی چغندرهائی که در سطح سیلو قرار دارد بین 77/1 تا 20/2 درصد است.

واژه های کلیدی: ارتفاع نگهداری، افت عیار، اندازه چغندر قند، ذخیره سازی در سیلو، ضایعات وزنی