مطالعه تأثیر ترکیب های مختلف سوبسترا بر فرآیند میوه دهی قارچ شی تاکه(اولین گزارش تولید در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
قارچ شی‌تاکه ) Lentinula edodes(Berk) Singer/Pegler ( از لحاظ تولید مرتبه دوم را در میان قارچ‌‌های خوراکی مهم دنیا به خود اختصاص داده است. این قارچ به خاطر طعم و مزة بی‌نظیر و همچنین خواص دارویی مدتهای مدیدی است که مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت در دنیا و همچنین با توجه به تأثیر بستر کاشت برتولید میوه در این قارچ دارویی، تحقیقی در یک طرح بلوک کاملا تصادفی با چهار فرمول بستر کاشت شامل:1) خاک اره، سبوس گندم، ارزن 2) خاک اره، سبوس برنج، ملاس،گچ و سوپر فسفات کلسیم 3) خاک اره، سبوس گندم و تفاله چای 4) خاک اره، ساکارز، اسید سیتریک،گچ و کربنات کلسیم بر فرآیند زود میوه دهی، عملکرد، بهره وری بیولوژیکی، میانگین تعداد و وزن هر قارچ با 6 تکرار بررسی شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که آغاز میوه دهی در فرمول سوبسترای 1 بسیار زودتر (58 روز از تلقیح تا تولید میوه) از بقیه فرمول ها رخ داد. همچنین این فرمول سبب بیشترین عملکرد ( g/log3/112) و بهره وری بیولوژیکی (09/35%) در بین سایر فرمول های سوبسترای مورد بررسی داشت. تعداد قارچ نیز در فرمول سوبسترای 1 بیشترین مقدار (N/log 67/16) بود. لازم به ذکر است که بین فرمول های سوبسترای 1 و 2 از لحاظ خصوصیات اندازه گیری شده، اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیشترین میانگین وزن قارچ تعلق به فرمول سوبسترای 4 با 33/14 گرم قارچ داشت.

واژه های کلیدی: شی تا که، ترکیب سوبسترا، عملکرد، بهره وری بیولوژیکی، وزن و تعداد قارچ