بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی رفتارهای جوانه زنی و تعیین تاریخ کاشت مطلوب سه گونه گیاه دارویی شامل کندل کما (Dorema ammoniacum)، آنغوزه (Ferula assa-foetida) و باریجه (Ferula gummosa) در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-1386 انجام شد. آزمایش اول شامل بررسی اثر سطوح مختلف دما و تیمار بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر این گیاهان بود. دما در 6 سطح شامل 1، 4، 7، 10، 13 و 20 درجه سانتیگراد و تیمار بذر در 3 سطح شامل عصاره، آبدهی و شستشو مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم وضعیت سبز شدن بذر این گیاهان در چهار تاریخ کاشت شامل اول آذر، اول دی، اول فروردین و اول اردیبهشت در شرایط گلدان و فضای آزاد مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، دمای اپتیمم جوانه زنی گیاهان کندل کما، آنغوزه و باریجه به ترتیب 83/7، 27/8 و 14/3 درجه سانتیگراد بدست آمد. بعلاوه، درصد جوانه زنی هر گیاه با سرعت جوانه زنی آن رابطه مثبت و معنی دار (01/0>p) داشت. همچنین، درصد سبز شدن هر سه گیاه در تاریخ کاشت های پاییزه شامل اول آذر و اول دی بطور معنی دار بیشتر از درصد سبز شدن آنها در تاریخ کاشت های بهاره شامل اول فروردین و اول اردیبهشت بود.

واژه های کلیدی: جوانه زنی، سبز شدن، کندل کما (Dorema ammoniacum)، آنغوزه (Ferula assa-foetida)، و باریجه (Ferula gummosa)