بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه خرفه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با شش سطح شوری (0، 7، 14، 21، 28 و 35 دسی زیمنس بر متر) با استفاده از کلرید سدیم و پنج تکرار انجام گرفت. شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه محاسبه شدند. نتایج حاصل نشان داد درصد جوانه زنی تا سطح شوری 28 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری با شاهد (آب مقطر) نداشت ولی در سطح شوری 35 دسی زیمنس بر متر به 19 درصد کاهش یافت. سرعت جوانه زنی با افزایش تنش شوری تا سطح 14 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری نیافت، لیکن در سطوح بالاتر شوری اختلاف معنی داری نسبت به شاهد مشاهده شد. متوسط زمان جوانه زنی نیز تا سطح شوری 21 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری با شاهد نداشت اما در غلظت های بالاتر شوری، متوسط زمان جوانه زنی افزایش معنی داری یافت. طول ریشه چه و ساقه چه، همچنین وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه با افزایش سطوح شوری کاهش معنی داری نشان دادند. نسبت طول ریشه چه به ساقه چه با افزایش شوری کاهش معنی‌داری یافت ولی در بین سطوح شوری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از نتایج فوق استنباط می شود که گیاه خرفه تحمل نسبتا مطلوبی به سطوح بالای شوری در مرحله جوانه زنی داشته و به نظر می رسد بتوان با اعمال مدیریت مناسب در مزرعه، استقرار این گیاه را در شرایط وجود آب و خاک شور تضمین نمود.

واژه های کلیدی: ریشه چه، ساقه چه، شوری و گیاهچه خرفه