تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اگرواکولوژی- دانشگاه پیام نور

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر کرج

چکیده

چکیده
سس انگلی یکساله و فاقد سبزینه است که می‌تواند باعث آلودگی بسیاری از محصولات زراعی نظیر چغندرقند شده و موجب کاهش عملکرد کمی و کیفیت محصول شود. این پژوهش در سال 1385در مزارع چغندرقند منطقه چناران (استان خراسان رضوی) با هدف بررسی تأثیر خسارت علف هرز انگل سس (Cuscuta Campestris) روی عملکرد و کیفیت چغندرقند انجام شد. سه مزرعه آلوده به سس با تاریخ کاشت اوایل اردیبهشت ماه در روستاهای قزلر، ماسی حضرتی و مغان انتخاب شد. در زمان برداشت (آبان‌ماه) از هر مزرعه، تعداد 20 نمونه تصادفی چغندرقند از قسمت های با آلودگی 100-80 درصد، برداشت شد. تعداد 20 نمونه تصادفی چغندرقند نیز از قسمت‌های سالم انتخاب شد. هر نمونه از سطحی معادل 8 متر مربع برداشت شد. ریشه های هر نمونه پس از شستشو توزین و نمونه خمیر تصادفی از آنها تهیه شد. خصوصیات کیفی چغندرقند با استفاده از روش های استاندارد تعیین شد. داده ها با کمک نرم افزار SAS توسط آزمون t جفت شده مورد تجزیه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که انگل سس در همه مزارع، باعث شد که عملکرد ریشه به طور متوسط به میزان 15 درصد، درصد قند به میزان 06/1 عیار، عملکرد شکر به مقدار 75/20 درصد، درصد قند قابل استحصال به میزان 7 درصد، ضریب استحصال شکر به مقدار 89/1 واحد و عملکرد شکر قابل استحصال به مقدار 73/17 درصد کاهش یابد. در مورد ناخالصی ها، غلظت پتاسیم و نیتروژن مضره در قسمت های آلوده به سس به ترتیب به مقدار 55/8 و 02/8 درصد کاهش ولی غلظت سدیم، 11/32 درصد افزایش یافت. میزان قند ملاس نیز در قسمت‌های آلوده به سس، 04/12 درصد افزایش نشان داد. بطور کلی نتایج حاصل از خسارت انگل سس روی عملکرد و کیفیت چغندرقند در منطقه، قابل ملاحظه است. بنابراین ضرورت دارد بهداشت مزارع در خصوص عدم ورود سس به مزارع جدید رعایت گردد و همچنین راه‌های مبارزه و کنترل سس در مزارع با سابقه آلودگی، چه قبل و چه بعد از اتصال آن به بوته چغندرقند مورد بررسی قرار گیرد.

واژه های کلیدی : علف هرز انگل سس، چغندرقند، عملکرد ریشه، کیفیت تکنولوژیکی، ناخالصی سدیم

CAPTCHA Image