تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده :
به منظور بررسی تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیتروژن در سطوح مختلف شوری در محصول کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانة مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان‌شرقی در سال 87 انجام گرفت. فاکتور اول نسبت‌های نیتروژن نیترات بــــــه آمونیوم در چهار سطح (0: 100 ، 25 : 75 ، 50 : 50 و 75 : 25) و فاکتور دوم شوری در دو سطح صفر و 200 میلی‌مولار کلرورسدیم بود. بیشترین وزن تر و خشک ، سطح برگ و مقدار آب نسبی، میزان فتوسنتز و شدت تعرق و میزان پتاسیم در برگ در صورت کاربرد نسبت(50 :50) نیترات به آمونیوم در شرایط غیر شور به دست آمد. با افزایش شوری مقادیر پارامترهای وزن تر، وزن خشک، سطح برگ، مقدار نسبی آب، میزان و فتوسنتز و شدت تعرق و میزان پتاسیم برگ به طور معنی‌داری کاسته شده و به نظر می‌رسد با افزایش شوری در صورت اعمال نسبت نیتروژنی، (50 :50) نیترات به آمونیوم گیاه آسیب کمتری می‌بیند. همچنین فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت نظیر گلوتاتیون ردوکتاز، سوپراکسید دسیموتاز، پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در نتیجة اعمال تیمارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در محیط شور به طور معنی‌داری بیشتر از شرایط غیر شور بود. در تیمارهایی که محصول کلزا از مقادیر بالای آمونیوم استفاده نموده بود میزان فعالیت این آنزیمها بیشتر از شرایط تغذیه با نیترات بود. بیشترین میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در صورت کاربرد نسبت نیترات به آمونیوم 50 : 50 و 75: 25 اندازه‌گیری شد. به نظر می‌رسد با قرار گرفتن کلزا در محیط شور و کاربرد نسبت‌های نیتروژنی فوق، گیاه بهتر خواهد توانست شرایط تنش را سپری نماید.

واژه های کلیدی : کلزا، شوری، نسبت‌های نیتروژن، آنزیم‌های آنتی اکسیدانت