تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کشت مخلوط یکی از مهمترین مولفه‏های تولید پایدار محصولات کشاورزی است. به منظور بررسی تأثیر الگوی کاشت و تراکم کشت بر عملکرد علوفه ارزن و سویا، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور‏های مورد مطالعه شامل سه الگوی کشت (تک کشتی، کشت مخلوط ردیفی و کشت مخلوط درهم) و سه تراکم مختلف کشت ارزن (25، 30 و 35 بوته در متر مربع) بودند. چون ارزن به عنوان گیاه پایه در نظر گرفته شده بود از تک کشتی سویا صرفنظر شد. نتایج حاصل نشان از برتری عملکرد علوفه تر و خشک کشت مخلوط ردیفی بر تک کشتی و کشت درهم داشت. از بین تراکم‏های مختلف ارزن، تراکم 30 بوته در متر مربع بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک را دارا بود. از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی، تفاوت چندانی بین تیمار‏های مختلف مشاهده نشد. بررسی نسبت برابری مالی در کشت مخلوط ردیفی در تراکم‌های مختلف حاکی از برتری 61 درصدی تراکم 30 بوته در متر مربع ارزن بر تک کشتی ارزن بود. به طور کلی بر اساس نتایج حاصله کشت مخلوط ردیفی و تراکم 30 بوته در متر مربع ارزن و سویا، روش کاشت و تراکم مناسبی برای جایگزینی با تک کشتی ارزن می‌باشد.

CAPTCHA Image