بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثرات کاربرد دو نوع کود آلی با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی دانه گیاه ارزن، در آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در منطقه نیمبلوک قاین مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کمپوست زباله شهری و کود گاوی هر کدام به مقدار 25 تن در هکتار، تیمار روی در دو سطح صفر و 50 کیلوگرم در هکتار و تیمار بر در دو سطح صفر و 10 کیلوگرم در هکتار با استفاده از نمک سولفات روی و اسید بریک بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات تیمارهای روی و بر منجر به افزایش وزن کل شاخساره ها، غلظت نیتروژن و پتاسیم دانه شد. برهمکنش کود گاوی و روی، عملکرد دانه را 7/239 درصد و وزن خشک شاخساره-ها را 03/158 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد کودهای آلی منجر به افزایش عملکرد دانه، وزن خشک شاخساره ها، طول خوشه و وزن هزار دانه شد به طوری که از نظر آماری معنی دار بود. برهمکنش بر و کود گاوی وزن خشک شاخساره ها و غلظت فسفر، پتاسیم و مس دانه را به ترتیب معادل 6/150، 8/102، 75 و 6/118 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. براساس نتایج، مصرف توام کود های آلی، بر و روی کارایی خوبی در افزایش عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه ارزن نشان داد، اما در خصوص روش و مقادیر مصرف این عناصر نیاز به پژوهش های بیشتری می باشد.