بررسی تأثیر تنش شوری بر رشد رویشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت مالون دی آلدهید برگ ارقام کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی واکنش ارقام کلزا به تنش شوری در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش واکنش سه رقم کلزا (فورنکس، اکامر و کنسول) در مرحله رشد رویشی در چهار سطح شوری0(شاهد)، 40 ، 80 و 120 میلی مول NaCl بررسی شد. نتایج نشان داد بالاترین سطح تنش شوری در ارقام فورنکس و اکامر در مقایسه با شاهد به ترتیب حدود 58 و 82 درصد وزن خشک برگ کاهش داد. رقم فورنکس در بالاترین سطح شوری با کمترین غلظت سدیم و غلظت مالون دی آلدهید برگ در کنار بیشترین غلظت پتاسیم برگ و فعالیت آنزیم پراکسیداز در مقایسه با سایر ارقام به شوری تحمل بیشتری نشان داد.