واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زمان بروز رقابت ناشی از تغییرات تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه ذرت اثرات متفاوتی بر عملکرد گیاه دارد. لذا به منظور بررسی واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف رشد، آزمایشی در سال زراعی86-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیپ‌های رشدی شامل 1V = رقم دیررس (704)، 2V = رقم متوسط‌رس (504) و 3V = رقم زودرس (260) و تغییر تراکم بوته در 5 مرحله رشد گیاه انجام شد که در زمان کاشت تراکم 40 درصد بیشتر از تراکم مطلوب هر رقم (برای دیررس، متوسط رس و زودرس به تریب 7، 9 و 11 بوته در متر مربع) لحاظ شد، و به ترتیب در مراحل رشدی V5، V7، Vt، R3 و R5 به تراکم مطلوب همان رقم رسیدند. آزمایش به صورت طرح کرتهای نواری بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که تراکم بیشتر از حد مطلوب بخصوص از مرحله تاسل دهی به بعد عملکرد و اجزاء آن را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی برای تیمارهای تنک شده در مراحل V5 ,V7به تراکم مطلوب هر رقم معنی دار نبود، ولی برای تیمارهای تنک شده در مراحل R3 ,Vt و R5 از نظر عملکرد و اجزاء آن نسبت به تراکم مطلوب هر رقم اختلاف معنی داری (05/0 P≤) وجود داشت. به طوری که عملکرد دانه و تعداد دانه در مقایسه با تیمار تنک نشده در مرحله V5 به ترتیب 93 درصد و 106 درصد و در مرحله R5 به ترتیب 56 درصد و 55 درصد بود.

CAPTCHA Image