تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ذرت در سه تراکم (8 ، 12 و16 بوته/متر مربع) و در دو الگوی کاشت تک ردیفه و دو ردیفه و بذر هفت گونه علف هرز تاج خروس وحشی، سلمه تره، تاجریزی سیاه، علف چمن، دم روباهی کشیده، تاتوره و قیاق کشت شدند. دما، کیفیت و شدت نور در سطح خاک اندازه گیری شد و تعداد گیاهچه های سبز شده از هر علف هرز در سه نمونه برداری بررسی شد. نوسان دمایی تحت تأثیر تراکم و الگوی کشت قرار نگرفت و با تشکیل کانوپی ذرت کاهش یافت. سه الگوی سبز شدن در علفهای هرز دیده شد، از گونه های بذر ریز، تاج خروس یک فلاش جوانه زنی داشت و به پوشش کانوپی پاسخی نداد. تعداد گیاهچه سبز شده علف چمن و سلمه تره و دم روباهی کشیده در تیمار بدون پوشش گیاهی نسبت به با پوشش گیاهی و الگوی کاشت تک ردیفه نسبت به دو ردیفه با اختلاف معنی داری بیشتر بود و سه فلاش جوانه زنی داشتند. از گونه های بذر نسبتا درشت، تعداد گیاهچه‌های سبز شده در تیمار با پوشش گیاهی نسبت به بدون پوشش گیاهی در دو گونه داتوره و تاجریزی سیاه تفاوت معنی داری نداشت ولی در گونه قیاق افزایش یافت و در هر سه گونه در الگوی کاشت دو ردیفه بیش از الگوی تک ردیفه بود. داتوره سه ولی تاجریزی و قیاق یک فلاش جوانه زنی داشتند.