اثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه‌ی آنها با عملکرد دانه آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثرات تنش شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه ی آنها با عملکرد دانه ی آفتابگردان تحقیقی در سال زراعی 1388 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار بر روی رقم ایروفلور آفتابگردان انجام شد. کرتهای اصلی شامل سطوح سه گانه ی شوری آب آبیاری (1، 5 و 9 دسی زیمنس بر متر) و کرتهای فرعی سطوح چهار گانه محلولپاشی سولفات آهن (0، 1، 2 و 4 در هزار) بودند. نتایج نشان داد که با کاهش شاخص سطح برگ و درصد جذب نور در اثر اعمال شوری، عملکرد دانه ی آفتابگردان بصورت خطی کاهش می‌یابد. محلولپاشی سولفات آهن در شرایط شور، جذب نور را به مقدار زیادی افزایش داد. بیشترین درصد جذب نور بمیزان 34/70 درصد از تیمار شاهد شوری با شاخص سطح برگ 3 به دست آمد. در این تیمار عملکرد دانة آفتابگردان 4250 کیلوگرم در هکتار بود. محلولپاشی آهن تا حدی کاهش سطح برگ ناشی از شوری را جبران نمود.