مطالعه اثر تراکم و زمان محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه‌دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تراکم و زمان محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن و اسانس دانه سیاه‌دانه آزمایشی مزرعه‌ای در سال زراعی 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند انجام شد. برای این منظور 3 سطح تراکم (200،100و300 بوته در متر مربع) و 3 زمان محلول‌پاشی نیتروژن (1- عدم محلول‌پاشی، 2- محلول‌پاشی در زمان 10-8 برگی، 3- محلول‌پاشی در 10 درصد‌ گلدهی، 4- محلول‌پاشی در 100 درصد گلدهی ) هر یک به مقدار 2 درصد از محل کود اوره، در 3 تکرار به صورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن، درصد اسانس و عملکرد اسانس بود. زمان محلول‌پاشی روی درصد اسانس و عملکرد اسانس در سطح 1 درصد معنی دار شد. تراکم روی عملکرد اسانس، درصد اسانس، درصد روغن و عملکرد دانه در سطح 1 درصد معنی دار شد.تراکم 200 بوته در متر مربع و محلول‌پاشی در زمان 10-8 برگی با 33/593 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را دارا بود. تراکم 200 بوته در متر مربع و محلول‌پاشی در زمان 10 درصد گلدهی با 56/0 درصد اسانس بیشترین درصد اسانس را دارا بود. محلول پاشی در 10-8 برگی و تراکم 100 بوته در متر مربع با 72/39 درصد بیشترین درصد روغن را دارا بود و بهترین عملکرد روغن و عملکرد اسانس از تراکم 300 بوته در متر مربع و محلول‌پاشی در 100درصد گلدهی حاصل شده است.