بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیک و مقایسه عملکرد ریشه در ارقام مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L. ) با کشت کرپه در بهار، آزمایشی در سال 1385 در شهرستان چناران استان خراسان رضوی انجام گردید. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار و 6 تیمار بود که تیمارهای آزمایشی شامل 6 رقم مختلف چغندرقند به نام‌های 1- ناگانو 2- بریجیتا 3- لاتیتیا 4- فلورس 5- دوروتی 6- 7112 بودند. نتایج آزمایش نشان داد بالاترین مقدار شاخص سطح برگ (8/5) در رقم 7112 به دست آمد و کمترین میزان شاخص سطح برگ (8/3) مربوط به رقم فلورس مشاهده شد. رقم ناگانو دارای بالاترین مقدار سرعت رشد (17 گرم در متر مربع در روز) بالاترین مقدار سرعت رشد نسبی (05/0 گرم بر گرم در روز) بوده و بیشترین تولید ماده خشک (1600گرم در متر مربع) و وزن خشک غده (1200 گرم درمتر مربع) نیز در رقم ناگانو به دست آمد کمترین میزان سرعت رشد (6گرم در مترمربع در روز)، سرعت رشد نسبی (036/0 گرم بر گرم در روز) وزن خشک کل (700 گرم بر متر مربع) و وزن خشک غده (560 گرم بر متر مربع) در رقم 7112 مشاهده شده بود. رقم ناگانو از سرعت رشد بالاتر و تولید ماده خشک و وزن خشک ریشه بالاتری نسبت به ارقام دیگر برخوردار می‌باشد. این رقم می‌تواند در شرایط کشت کرپه در خردادماه در منطقه چناران کشت شود.