بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل اساسی در تولید علوفه مورد نیاز خصوصیات کیفی علوفه تولید شده است. به منظور بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و
کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی سورگوم علوفه ای آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگ اه
فردوسی مشهد در سال 1387 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 1-تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین (شامل مخلوطی از باکتری های ازتوباکتر و
-2 کمپوست به میزان 15 تن در هکتار و 3- ورمی (Azotobacter chroococcum و Azospirillum brasilense آزوسپریلوم گونه
کمپوست به میزان 10 تن در هکتار 4-تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین و کمپوست به میزان 10 تن در هکتار 5- تلقیح بذور با کود بیولوژیک
(Pseudomonas نیتروکسین و ورمی کمپوست به میزان 7 تن در هکتار 6-تلقیح بذور با باکتری های حل کننده فسفات از جنس
-8 تلقیح (Pseudomonas flurescence) -7 تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین و باکتری های حل کننده فسفات از جنس flurescence)
و کمپوست به میزان 15 تن در هکتار 9- کود شیمیایی به میزان (Pseudomonas flurescence) بذور با باکتری های حل کننده فسفات از جنس
80 کیلوگرم کود ازته و 50 کیلوگرم کود فسفره در هکتار 10 -تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بود. خصوصیات کیفی مورد بررسی شامل قابلیت هضم
ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی، درصد ارزش هضمی، درصد خاکستر و میزان پروتئین خام بود. برداشت علوفه در دو چین انجام شد و صفاتی مانند
درصد برگ، درصد ساقه و نسبت برگ به ساقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اعمال تیمارهای مختلف بر قابلیت هضم ماده
خشک، قابلیت هضم ماده آلی، درصد ارزش هضمی و درصد خاکستر بی تأثیر بود . بیشترین و کمترین قابلیت هضم ماده خشک در چین اول در
61 درصد) بدست آمد.در چین دوم نیز تیمار تلفیقی سودوموناس و / 65 درصد) و تیمار کود شیمیایی ( 61 / تیمارهای تلفیقی سودوموناس و کمپوست ( 23
61 درصد) مشاهده شد.میزان پروتئین / 65 درصد) بود و کمترین آن در تیمار کود شیمیایی ( 08 / کمپوست دارای بیشترین قابلیت هضم ماده خشک ( 18
علوفه به خوبی تحت تأثیر تیمارهای مختلف اعمال شده قرار گرفت. در چین اول بیشترین مقدار پروتئین را تیمار تلفیقی ازتوباکتر و ورمی کمپوست
92 گرم بر کیلوگرم) بود . در چین دوم نیز تیمارهای / 115/78 گرم بر کیلوگرم) تولید نمود و کمترین میزان پروتئین مربوط به تیمار سودوموناس ( 65 )
85 گرم بر کیلوگرم ) میزان پروتئین را تولید / 117 گرم بر کیلوگرم) و کمترین ( 63 / تلفیقی ازتوباکتر و ورمی کمپوست و شاهد به ترتیب بیشترین ( 14
نمودند. میزان پروتئین در تیمار کود شیمیایی در چین دوم به شدت کاهش یافت . در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که مواد آلی، کودهای
بیولوژیک و کود شیمیایی تأثیر چندانی بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، درصد ارزش هضمی و درصد خاکستر ندارند، اما بر مقدار پروتئین گیا ه
تأثیر قابل توجهی داشته و می توانند از این طریق کیفیت علوفه تولیدی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها