بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مسائل اساسی در تولید علوفه مورد نیاز خصوصیات کیفی علوفه تولید شده است. به منظور بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و
کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی سورگوم علوفه ای آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگ اه
فردوسی مشهد در سال 1387 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 1-تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین (شامل مخلوطی از باکتری های ازتوباکتر و
-2 کمپوست به میزان 15 تن در هکتار و 3- ورمی (Azotobacter chroococcum و Azospirillum brasilense آزوسپریلوم گونه
کمپوست به میزان 10 تن در هکتار 4-تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین و کمپوست به میزان 10 تن در هکتار 5- تلقیح بذور با کود بیولوژیک
(Pseudomonas نیتروکسین و ورمی کمپوست به میزان 7 تن در هکتار 6-تلقیح بذور با باکتری های حل کننده فسفات از جنس
-8 تلقیح (Pseudomonas flurescence) -7 تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین و باکتری های حل کننده فسفات از جنس flurescence)
و کمپوست به میزان 15 تن در هکتار 9- کود شیمیایی به میزان (Pseudomonas flurescence) بذور با باکتری های حل کننده فسفات از جنس
80 کیلوگرم کود ازته و 50 کیلوگرم کود فسفره در هکتار 10 -تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بود. خصوصیات کیفی مورد بررسی شامل قابلیت هضم
ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی، درصد ارزش هضمی، درصد خاکستر و میزان پروتئین خام بود. برداشت علوفه در دو چین انجام شد و صفاتی مانند
درصد برگ، درصد ساقه و نسبت برگ به ساقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اعمال تیمارهای مختلف بر قابلیت هضم ماده
خشک، قابلیت هضم ماده آلی، درصد ارزش هضمی و درصد خاکستر بی تأثیر بود . بیشترین و کمترین قابلیت هضم ماده خشک در چین اول در
61 درصد) بدست آمد.در چین دوم نیز تیمار تلفیقی سودوموناس و / 65 درصد) و تیمار کود شیمیایی ( 61 / تیمارهای تلفیقی سودوموناس و کمپوست ( 23
61 درصد) مشاهده شد.میزان پروتئین / 65 درصد) بود و کمترین آن در تیمار کود شیمیایی ( 08 / کمپوست دارای بیشترین قابلیت هضم ماده خشک ( 18
علوفه به خوبی تحت تأثیر تیمارهای مختلف اعمال شده قرار گرفت. در چین اول بیشترین مقدار پروتئین را تیمار تلفیقی ازتوباکتر و ورمی کمپوست
92 گرم بر کیلوگرم) بود . در چین دوم نیز تیمارهای / 115/78 گرم بر کیلوگرم) تولید نمود و کمترین میزان پروتئین مربوط به تیمار سودوموناس ( 65 )
85 گرم بر کیلوگرم ) میزان پروتئین را تولید / 117 گرم بر کیلوگرم) و کمترین ( 63 / تلفیقی ازتوباکتر و ورمی کمپوست و شاهد به ترتیب بیشترین ( 14
نمودند. میزان پروتئین در تیمار کود شیمیایی در چین دوم به شدت کاهش یافت . در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که مواد آلی، کودهای
بیولوژیک و کود شیمیایی تأثیر چندانی بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، درصد ارزش هضمی و درصد خاکستر ندارند، اما بر مقدار پروتئین گیا ه
تأثیر قابل توجهی داشته و می توانند از این طریق کیفیت علوفه تولیدی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image