ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

به منظور بررسی رابطة تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی، مطالعه ای بر روی 5 رقم گندم در
آزمایشگاه در سال 1386 انجام شد. این آزمایش با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . تیمارهای آزمایشی شامل 5
رقم گندم (چمران، فلات، روشن، استار و شعله) به عنوان فاکتور اول و 2 سطح اکسیژن (بذر با شرایط نرمال و بذر با شرایط تنش کمبود اکسیژن )
به عنوان فاکتور دوم در هر یک از ارقام مذکور انجام گرفت. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که تنش کمبود اکسیژن باعث کاهش درصد
جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ضریب آلومتریک، شاخص بنیه بذر و سایر مولفه های جوانه زنی در ارقام مختلف گردید . بنابراین می توان از این آزمون
به عنوان روشی مناسب جهت تعیین کیفیت توده های بذری مختلف در شرایط ماندابی استفاده نمود. در بین ارقام، رقم گندم روشن از نظر بسیاری از
مؤلفه های جوانه زنی (مانند درصد جوان هزنی وسرعت جوانه زنی) بیش از ارقام چمران، فلات و استار به این نوع تنش مقاوم بوده است. در صورتیکه رقم
چمران از نظر غالب شاخص های جوانه زنی جزو کلاس بذری ضعیف دسته بندی شد. در میان ارقام مورد آزمایش بیشترین ضرایب همبستگی مربوط به
0 بود. / 0 و 90 / شاخص بنیه بذر با طول گیاهچه و وزن خشک ریشه چه و گیاهچه به ترتیب با 92

کلیدواژه‌ها