بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده مناسب از کودهای نیتروژنه و بهینه نمودن مدیریت مصرف آن، برای افزایش عملکرد اقتصادی برنج از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد .
به منظور تعیین مناسب ترین روش مصرف و میزان کود نیتروژنه در مراحل مختلف رشد برنج هیبرید، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه
بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. در این آزمایش ، تیمارها ی تقسیط کود به شش روش :
50 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشاء کاری + 50 درصد کود نیتروژنه در مرحله اوایل پنجه زن ی ،(A اعمال تمام کود نیتروژنه در مرحله نشاءکاری ( 1
50 درصد کود نیتروژنه در ،(A 50 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشاءکاری + 50 درصد کود نیتروژنه در مرحله آغاز تشکیل جوانه اولیه خوشه ( 3 ،(A2)
33/ 33/33 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشاءکار ی + 33 ،(A مرحله نشاءکاری + 25 درصد در مرحله حداکثر پنجه زنی + 25 درصد در مرحله آبستنی ( 4
70 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشاءکاری + 30 درصد در مرحله آغاز تشکیل ،(A 33 درصد در مرحله آبستنی ( 5 / درصد در مرحله اوایل پنجه زنی + 33
120 و 150 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره بود . در ، انجام گرفت. میزان کود نیتروژن خالص در تیمارهای فوق درسه سطح 90 (A جوانه اولیه خوشه ( 6
مقدار کود بر × این مطالعه، صفاتی نظیر عملکرد دانه و اجزای آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که اثر متقابل روش مصرف
به عبارت دیگر با .( P

کلیدواژه‌ها