ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای با استفاده از شا خص های تحمل و

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ارزیابی ژنوتیپ های سورگوم از نظر قابلیت تحمل تنش خشکی در مراحل رشدی و شدت های مختلف تنش و واکنش آنها به این دوره ها در
برنامه های اصلاحی این محصول حائز اهمیت است. در این مطالعه تعداد 13 ژنوتیپ سورگوم دانه ای در ایستگاه تحقیقاتی طرق مشهد در سال زراعی
83-84 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و در 3 محیط آزمایشی شامل شرایط معمول، تنش در مرحله رشد رویشی و تنش در مرحله
رشد زایشی مورد مقایسه قرار گرفتند. گروه بندی ژنوتیپ ها بر اساس شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی با استفاده از روش تجزیه خوش های مورد
بررسی قرار گرفت. همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه در شرایط معمول و شرایط تنش در مراحل رشد رویشی و زایشی با شاخص های تحمل
نشان داد که شاخص های مطلوبی برای مطالعه و ارزیابی واکنش ژنوتیپ های سورگوم در شرایط تنش خشکی می باشند. در خوشه MP و GMP ،STI
با توجه به بالا بودن عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش و قرار گرفتن در یک گروه، M و لاین امید بخش 2 B بندی ژنوتیپ ها، ژنوتیپ 26
به عنوان مناس بترین ژنوتیپ و لاین شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها