اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بوعلی سینا

چکیده

به منظور تعیین تاثیر تراکم های مختلف خردل وحشی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه در مقادیر مختلف کود نیتروژن
آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال
200 و 250 کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و تراکم علفهرز در ، 150، 1387 اجرا گردید. تیمارها شامل میزان نیتروژن در چهار سطح ( 100
16 و 32 بوته در متر مربع) به عنوان فاکتور فرعی بود. نتایج نشان داد که اثر تراکم خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا ، 8 ، 4، پنج سطح ( 0
معنیدار بود به طوری که تراکم 32 بوته خردل وحشی در مترمربع عملکرد دانه و بیولوژیک، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار
22 و 16 درصد نسبت به شاهد، کاهش داد. با کاربرد بیشتر نیتروژن تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در /2 ،40/9 ،30 ،28/ دانه را به ترتیب به میزان 7
خورجین، وزن هزار دانه و به تبع آن عملکرد دانه افزایش یافت. افزایش نیتروژن از 100 به 250 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه را بیش از 53 درصد
افزایش داد. با افزایش میزان نیتروژن ارتفاع، تعداد شاخه فرعی در بوته، طول خورجین، عملکرد روغن و درصد پروتئین به طور معنیداری افزایش یافت .
افزایش تراکم خردل وحشی سبب کاهش معنیدار کلیه صفات کیفی و مورفولوژیک ذکرشده به جز درصد پروتئین شد. به طور کلی علیرغم اث رات منفی
علفهرز بر عملکرد کلزا، به نظر میرسد که کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار علاوه بر افزایش عملکرد دانه و روغن کلزا، ازکاهش کمتری در
تداخل با علفهرز برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها