اثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف‌کش شوالیه به‌ منظور کنترل یولاف وحشی (Avena fatua L

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور مقایسه اثر میدان مغناطیسی و مویان فریگیت در کارایی علف‌کش یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل (شوالیه)، آزمایشی گلخانه‌ای دز- پاسخ به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل غلظت‌های صفر، 3، 6، 12، 18 و 24 گرم در هکتار ماده موثره علف‌کش شوالیه در چهار سطح 1) علف‌کش تنها، 2) همراه با میدان مغناطیسی، 3) همراه با مویان فریگیت و 4) کاربرد توام میدان مغناطیسی و فریگیت بر روی یولاف وحشی در 4 تکرار انجام شد. میدان مغناطیسی و فریگیت به طور معنی داری باعث کاهش کشش سطحی آب و محلول علف‌کش شوالیه شدند. درحالیکه فریگیت در کاهش کشش سطحی آب و محلول علف‌کش شوالیه نسبت به میدان مغناطیسی موثرتر بود. میدان مغناطیسی و فریگیت موجب افزایش کارایی علف‌کش شوالیه در کنترل علف هرز یولاف وحشی شدند. افزایش کارایی شوالیه به وسیله فریگیت نسبت به میدان مغناطیسی بیشتر بود. استفاده همزمان از میدان مغناطیسی و مویان فریگیت کارایی شوالیه را بیشتر از کاربرد هر یک از آن‌ها به تنهایی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها