مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ‌های الیت جو در اقلیم سرد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط نقش مهمی را در بررسی ژنوتیپ‏ها ایفا می‏کند زیرا کارایی عملکرد یک ژنوتیپ، نتیجه اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط می‏باشد. بدین منظور تعداد 17 ژنوتیپ جو به همراه سه شاهد (WA 2196-68/NY6005-18,F1//Scotia l، Bereke-54 و ماکویی) در هفت اقلیم سرد کشور (همدان، میاندوآب، کرج، اراک، ارومیه، جلگه‌رخ و مشهد) در طی دو سال (1388- 1387) و در مناطق اردبیل و تبریز به مدت یک سال (1388) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس ساده روی داده‏های هر ایستگاه در هر سال حاکی از وجود تفاوت‏های معنی دار بین ژنوتیپ‏ها بود. تجزیه واریانس مرکب نیز علاوه بر اختلاف بین ژنوتیپ‏ها، اثر متقابل ژنوتیپ × محیط معنی‏دار نشان داد (01/0 P

کلیدواژه‌ها