مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ا ،(Brassica napus L.) به منظور بررسی راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تککشتی و چندکشتی سه گیاه کلزا
1386 در منطقه مشهد به اجرا درآمد . در این بررسی، 6 تیم ار - آزمایشی در سال زراعی 87 ،(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.)
کشت شامل سه تیمار تککشتی برای هر یک از سه گیاه (کلزا در اول مهر، ذرت و لوبیا در 10 اردیبهشت ) و سه تیمار چندکشتی شامل چندکشتی
دوگانه (کشت هم زمان لوبیا و ذرت در 10 اردیبهشت)، چندکشتی تأخیری دومرحلهای (کلزا در اول مهر و لوبیا و ذرت در 10 اردیبهشت ) و چندکشتی
تأخیری سهمرحلهای (کلزا در اول مهر، لوبیا در 20 فروردین و ذرت در 10 اردیبهشت) در نظر گرفته شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل
در بین .(p≤0/ تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. بر اساس نتایج، ترکیب کشت تأثیر معنیداری بر راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع داشت ( 05
0 و / 0)، بیشترین راندمان مصرف و بهرهوری بر اساس عملکرد دانه (بهترتیب با 23 / تیمارهای چندکشتی، چندکشتی دوگانه بیشترین راندمان جذب ( 54
0 گرم بر مترمربع بر مگاژول) و چندکشتی تأخیری سهمرحله ای / 0/13 گرم بر مترمربع بر مگاژول) و بیشترین بهرهوری بر اساس عملکرد بیولوژیک ( 50
0 گرم بر مترمربع بر مگاژول) را نشان دادند. در بین تیمارهای تک کشتی، لوبیا بیشترین / بیشترین راندمان مصرف بر اساس عملکرد بیولوژیک ( 92
0 گرم بر مترمربع بر مگاژول ) / 1 و 65 / 0) و ذرت بیشترین راندمان مصرف بر اساس عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (بهترتیب با 80 / راندمان جذب ( 49
0 گرم بر مترمربع در میلیمتر) را دارا بودند. در مجموع، تیمار / 0 و 26 / و نیز بیشترین بهرهوری بر اساس عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (بهترتیب با 72
چندکشتی دوگانه از نظر راندمان جذب و تککشتی ذرت از نظر راندمان مصرف بر اساس عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه و بهرهوری بر اساس عملکرد
بیولوژیک و عملکرد دانه برتر بودند. با توجه به نتایج این آزمایش ب هنظر میرسد چنین ترکیبهایی از کشت ب هعلل مختلف از جمله سایهاندازی کلزا روی
گیاهچههای جوان لوبیا و ذرت، نتیجه مطلوب حاصل ننماید و لذا پیشنهاد می شود در آزمایشهای بعدی، تاریخهای کاشت به نحوی اصلاح شوند که
تلاقی دوره رشد گیاهان همراه با کلزا، کوتا هتر گردد.

کلیدواژه‌ها