ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

( به منظور تایید مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در تود ههای یولاف وحشی زمستانهAvena ludoviciana Duriu.)
مزارع گندم استان خوزستان آزمایشی مولکولی در سال 1385 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. ابتدا 44 توده یولاف وحشی جمع آوری
شده از شهرهای اهواز، اندیمشک، شوش، شوشتر، رامهرمز، سوسنگرد و دزفول به همراه یک تودة حساس، مورد آزمایش های غربال قرار گرفتند که از
dCAPS میان آن ها 37 توده مشکوک به مقاومت شناخته شدند و جهت آزمایش های مولکولی تعیین مکانیزم مقاومت مورد استفاده قرار گرفتند . روش
هضم آنزیمی و الکتروفورز بر روی ژل انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که جهش در ناحیه 1781 آنزیم استیل کوآنزیم آ در 10 ،PCR طی سه مرحله
توده یولاف وحشی از شهرهای اندیمشک ( 5)، شوش ( 1)، شوشتر ( 2) و سوسنگرد ( 2) سبب مقاومت به علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل، دیکلوفوپ
متیل و فنوکساپروپ پی اتیل شده است. در سایر توده های مقاوم، احتمال وجود سایر مکانیزم های مقاومت از جمله متابولیسم وجود دارد . همچنین
مشخص شد که این روش جهت شناسایی مقاومت به علف کش ها و نیز تعیین مکانیزم مقاومت به علف کش ها در یولاف وحشی زمستانه روش خوبی
است.

کلیدواژه‌ها