بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

و 100 کیلوگرم ،60 ،40 ،20 ، به منظور بررسی اثرات باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر روی گیاه جو، شش تیمار کودی به صورت کود اوره ( 0
(Azospirillum brasilense) و آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum) نیتروژن خالص در هکتار در کنار تیمار تلقیح باکتری های ازتوباکتر
به عنوان کود بیولوژیک، با هم مقایسه شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و هفت تیمار ، در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که اختلاف بین تیمار های مورد بررسی در صفات شاخص سطح برگ ،
تجمع وزن خشک، سرعت رشد محصول، وزن خشک ریشه و اندام هوایی و نیز عملکرد دانه گیاه جو معنی دار بود . در وزن خشک اندام هوایی تفاوت
معنی داری بین تیمار کود بیولوژیک و تیمار های 60 و 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده نشد. وزن خشک ریشه در تیمار کود بیولوژیک با سایر
سطوح کودی افزایش معنی داری نشان داد و در نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی نیز نتیجه مشابهی به دست آمد. عملکرد دانه نیز در تیمار کود
بیولوژیک و تیمار های 80 و 100 کیلوگرم اختلاف معنی داری نشان نداد. مقایسات میانگین انجام شده در سطح 5 درصد همچنین نشان داد که تفاوت
60 و 80 کیلوگرم نیتروژن در ، معنی داری در سه نمونه گیری انتهایی شاخص سطح برگ بین تیمار باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و تیمار های 40
هکتار وجود ندارد. به نظر می رسد باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلوم قادرند در ریشه زایی بیش از 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در سایر شاخص ها
معادل 40 تا 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، سودمند باشند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image