بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی اثر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و شاخصهای رشد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)، آزمایشی در سال زراعی 1386 به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه گیاهپزشکی کشور، اجرا شد. در این آزمایش الگوی کاشت ذرت با چهار سطح 1- تک‌ردیفه با تراکم معمول (74000 بوته در هکتار)، 2- دو ردیفه زیگزاگ با تراکم‌ معمول (74000 بوته در هکتار)، 3- دو ردیفه زیگزاگ با تراکم 25 درصد بیشتر از تراکم معمول (92500 بوته در هکتار) و 4- دو ردیفه زیگزاگ با تراکم 50 درصد بیشتر از تراکم معمول (111000 بوته در هکتار) در کرتهای اصلی و مصرف علف‌کش نیز با پنج سطح 1- مخلوط آترازین به میزان یک کیلوگرم در هکتار + ارادیکان به میزان چهار لیتر در هکتار، 2- مخلوط آترازین به میزان یک کیلوگرم در هکتار + ارادیکان به میزان پنج لیتر در هکتار، 3- مخلوط آترازین به میزان یک کیلوگرم در هکتار + ارادیکان به میزان شش لیتر در هکتار، 4- مخلوط آترازین به میزان یک کیلوگرم در هکتار + آلاکلر به میزان پنج لیتر در هکتار و 5- ارادیکان به میزان شش لیتر در هکتار به صورت پیش‌کاشت و در کرتهای فرعی اعمال گردید. کرتهای شاهد شامل شاهد کنترل تمام فصل علف‌های هرز و شاهد رقابت تمام فصل علف‌های هرز بود. تغییر الگوی کاشت ذرت از تک ردیفه به دو ردیفه زیگزاگ عملکرد دانه و شاخص‌های رشد را افزایش داد و در این بین الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم 25 درصد بیشتر از تراکم معمول، بیشترین عملکرد دانه و شاخص‌های رشد را نشان داد. در تمامی الگوهای کاشت، تیمار شاهد کنترل تمام فصل علف‌های هرز از نظر عملکرد و شاخص‌های رشدی، نسبت به سایر تیمارها برتر بود. به غیر از تیمار شاهد رقابت تمام فصل علف‌های هرز عملکرد دانه سایر تیمارهای علف‌کشی اختلاف معنیداری با عملکرد دانه تیمار شاهد کنترل تمام فصل علف‌های هرز نداشت. در نتیجه میتوان از مقادیر کاهش یافته علفکشها استفاده نمود و میزان مصرف علفکشها را کاهش داد. با توجه به نتایج حاصل شده الگوی کاشت دوردیفه زیگزاگ با تراکم 25 درصد بیشتر از تراکم معمول (92500 بوته در هکتار) و ترکیب علفکشی آترازین به میزان یک کیلوگرم در هکتار + ارادیکان به میزان پنج لیتر در هکتار به عنوان بهترین تیمار پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها