تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزم ایش جداگانه در قالب طرح کاملا (Cuscuta campestris) به منظور بررسی جوانه زنی سس
9- و 12 - بار) در 4 تکرار بر ای تنش ،-6 ،- 12 - و 15 - بار) در 4 تکرار برای تنش خشکی و 5 سطح ( صفر، 3 ،-9 ،-6 ،- تصادفی با 6 سطح (صفر، 3
شوری انجام شد. از پلی اتیلن گلایکول 6000 و کلرورسدیم به ترتیب برای ایجاد تنش خشکی و شوری استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش
خشکی و شوری به صورت معنی داری از سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر ریشه چه و ساقه چه کاسته شد و نسبت وزن ریشه چه
به نظر می رسد که طول ساقه چه در بین سایر صفات حساسیت بیشتری به تنش شوری و خشک ی دارد. علاوه .(P≤0/ به ساقه چه افزایش نشان داد ( 01
بر آن مشاهده شد که تنش شوری جوانهزنی در سس را بیشتر از تنش خشکی تحت تأثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها