بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

1386 در مزرعه گیاهان دارویی - به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی، تحقیقی در سال زراعی 87
دانشکده کشاورزی شیروان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در خاکی با بافت رسی- لومی با
8 اجرا گردید. تیمار های کودی مورد استفاده شامل کود نیتروژن در سه سطح صفر ، / هدایت الکتریکی عصاره اشباع 2 دسی زیمنس بر متر و اسیدیته 1
100 و 200 کیلوگرم اوره در هکتار و فسفر در سه سطح صفر، 30 و 60 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار بود. نتایج نشان داد که با افزایش میزان
مصرف کود نیتروژن ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی و فرعی گل دهنده بابونه به طور معنی داری افزایش یافت . همچنین تعداد گل در بوته و عملکرد
گل خشک تحت تاثیر کود قرار گرفت، به طوری که گیاهان تحت تیمار کودی 200 کیلوگرم اوره در هکتار با تولید 1423 کیلوگرم در هکتار بیشترین
عملکرد گل خشک را تولید کردند. بین تیمارهای مصرف کود فسفات از نظر عملکرد گل اختلاف معنی داری مشاهده شد و بیشتر ین عملکرد با 1309
کیلوگرم مربوط به تیمار کودی 60 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار بود. مناسب ترین تیمار کودی برای حداکثر عملکرد گل، مصرف 200 کیلوگرم
اوره و 60 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هر هکتار بود. از لحاظ درصد کامازولن بین تیمارهای اعمال شده اختلاف معنی داری مشاهده نگردید، اما تیمار
200 کیلوگرم اوره و 60 کیلوگرم فسفات در هکتار به علت افزایش عملکرد گل بیشترین میزان عملکرد اسانس و کامازولن را در واحد سطح تولید کرد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image