اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور تعیین اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی از صفات ارقام بهاره گلرنگ، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان طی سال های زراعی 86-1385 و 87-1386 بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تکرار انجام شد. سه رقم گلرنگ به نام‌های اراک، صفه و گلدشت در هشت تاریخ کاشت (15و 29 اسفند، 15 و30 فروردین، 15و30 اردیبهشت، 16 خرداد و 2 تیر) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد طی سال اول آزمایش مراحل نمو طولانی تر و در نتیجه رشد رویشی و زایشی بیشتر بود. بالاترین عملکرد در اولین تاریخ کاشت حاصل شد. تأخیر کاشت تا تاریخ کاشت هفتم سبب تسریع نمو، برخورد رشد رویشی و زایشی با گرمای تیر و مرداد، نقصان سطوح فتوسنتزکننده و گلدهی زود هنگام و در نتیجه کاهش عملکرد دانه گردید. ارقام مورد بررسی از لحاظ بعضی از مراحل نمو متفاوت بودند. ارقام گلدشت و صفه به‌ترتیب زودرس‌ترین و دیررس‌ترین ژنوتیپ‌ها بودند. اختلاف بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه معنی‌دار نبود. رقم صفه از لحاظ میزان روغن و رقم گلدشت از لحاظ وزن هزار دانه برترین ژنوتیپ ها بودند. رقم گلدشت کوتاه ترین ارتفاع بوته را داشت.

کلیدواژه‌ها