تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تخمین ویژگی‌های ساختاری پوشش گیاهی نظیر شاخص سطح برگ یک قدم مهم در تعیین مقدار آب مصرفی در گیاهان مختلف است. هدف از این مطالعه بررسی توانایی داده‌های تصاویر ماهواره ای IRS LISS-III به منظور بازیابی شاخص سطح برگ است. جهت بدست آوردن شاخص سطح برگ و هم چنین ارائه یک مدل بر اساس بازتابش و شاخص‌های پوشش گیاهی اطلاعات مورد نیاز از شهرستان نیشابور واقع در استان خراسان رضوی جمع آوری گردید. در این مطالعه تصحیحات اتمسفری جهت محاسبه شاخص NDVI انجام شد. 50 داده مربوط به شاخص سطح برگ از درختان سیب، آلو و گلابی و گیلاس با استفاده از دستگاه Sun Scan System – SS1 برداشت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با تعیین موقعیت نمونه ها بر روی تصویر ماهواره ای در جات روشنایی پیکسل های مربوط به شاخص NDVI استخراج گردیدند و رابطه میان این درجات روشنایی و شاخص سطح برگ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهترین مدل ارائه شده با استفاده ازآنالیز‌های آماری و رگرسیون خطی به صورت LAI = 19.305×NDVI+5.514 است. نتایج ضریب همبستگی برابر با 534/0 با مقدار خطای باقی مانده 67/0 را ارائه داد. به طور کلی می توان گفت استفاده از داده های NDVI که بر اساس از تصاویر سنجش از دور بدست می آید به منظور تخمین شاخص سطح برگ تنها عامل موثر در تخمین این شاخص نمی باشد؛ بلکه دانش قبلی و داشتن اطلاعاتی نظیر ساختار گیاهی و اثرات زمینه خاک نیز بسیار مهم هستند. بنابراین برخی از ویژگی های منطقه مورد مطالعه بایستی مورد توجه قرار گیرد، قبل از آن که تصاویر ماهواره ای چند باندی به منظور بررسی متغیر های گیاهی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها