تأثیر تراکم بوته در تاریخ‌های مختلف کاشت بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403suعملکرد و اجزای عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین تراکم مناسب در تاریخ‌های مختلف کاشت ذرت شیرین رقم KSC403su انجام شد. آزمایش با سه تیمار تاریخ کاشت (1 خرداد، 15 خرداد و 1 تیر ماه)، به عنوان فاکتور اصلی و سه تراکم 65، 75 و 85 هزار بوته در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1385 اجرا شد. اثر تاریخ کاشت بر تعداد ردیف دانه، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال 1 درصد و بر تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود. با تأخیر در کاشت تمام صفات آزمایشی کاهش یافتند که این کاهش برای تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه تا 15 خرداد ماه معنی‌دار نبود. با افزایش تاخیر در کاشت از اول خرداد به اول تیر ماه عملکرد دانه به میزان 5/32 درصد به طور معنی‌داری کاهش یافت و از 45/14 تن در هکتار به 78/9 تن در هکتار رسید. اثر تراکم بوته بر تمام صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. با افزایش تراکم بوته تمام صفات مورد مطالعه به جز عملکرد بیولوژیک کاهش معنی‌داری یافتند. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 20/14 تن در هکتار از تراکم 65 هزار بوته در هکتار به دست آمد. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته نیز بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود ولی بر سایر صفات مورد بررسی معنی‌دار نبود. با تأخیر در کاشت و افزایش تراکم بوته شاخص‌های رشد کاهش یافتند و فقط شاخص سطح برگ با افزایش تراکم بوته، افزایش یافت. از نتایج حاصله می‌توان چنین استنباط نمود که تاریخ کاشت مناسب برای حصول حداکثر عملکرد دانه در رقم مذبور در منطقه کرج، 1 خرداد تا نهایتاً 15 خرداد ماه می‌باشد و تراکم 65 هزار بوته نیز بیشترین عملکرد دانه را تولید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image