اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از شروط لازم برای تولید موفق گیاهان دارویی در سیستم‌های ارگانیک، شناخت اثرات متقابل و روابط این گیاهان با سایر اجزای طبیعی اکوسیستم از قبیل کودهای آلی و بیولوژیک می‌باشد. به‌منظور بررسی واکنش کدو پوست‌کاغذی به استفاده‌ی همزمان از کودهای آلی و بیولوژیک، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله‌ی اجرا درآمد. چهار کود آلی گاوی، گوسفندی، مرغی، ورمی‌کمپوست و شاهد، در کرت‌های اصلی و کاربرد و عدم کاربرد کود بیولوژیک نیتراژین (حاوی باکتری‌های Azotobacter sp. , Azospirillum sp. , Pseudomonas sp. ) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش حاکی از اثر مثبت ولی غیر‌معنی‌دار کودهای آلی و نیتراژین بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی کدو پوست‌کاغذی بود. از بین کودهای آلی، کود مرغی و گاوی نسبت به بقیه برتری داشتند. بیشترین درصد روغن و پروتئین دانه در تیمار کود مرغی حاصل شد، اگر چه از نظر درصد روغن با بقیه‌ی تیمارها تفاوت معنی‌دار نداشت. اثر مثبت کودهای آلی و نیتراژین بر عملکرد دانه، بیشتر از عملکرد میوه بود. بین عملکرد میوه و عملکرد دانه، و وزن تک‌میوه و وزن دانه در میوه، همبستگی مثبت و معنی‌دار (به‌ترتیب **72/0R2= و **56/0R2=) وجود داشت. به‌طور‌کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کود گاوی به‌تنهایی، بهتر از کاربرد آن به‌همراه نیتراژین بود. در مورد کود مرغی، گوسفندی و ورمی‌کمپوست، کاربرد و یا عدم کاربرد نیتراژین سبب بروز تفاوت چندانی در صفات مورد مطالعه کدو پوست کاغذی نشد. امکان وجود اثرات آنتاگونیستی بین کودهای آلی و نیتراژین، به بررسی بیشتر و دقیق‌تر نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها