ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر گوگرد و کود دامی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت (هیبرید سینگل‌کراس 704) در خاکهای آهکی استان کرمانشاه یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجراء شد. عوامل مورد بررسی شامل کود گوگرد در چهار سطح صفر ، 250 ، 500 و 750 کیلوگرم در هکتار و کود دامی در چهار سطح صفر ، 4 ، 8 و 12 تن در هکتار استفاده شد. نتایج نشان داد که اثرات کود گوگرد، کود دامی و اثر متقابل آن ها برای عملکرد دانه، قطر ساقه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، شاخص سطح برگ در مرحلة 7 تا 9 برگی و مرحله ظهور گل تاجی و اسیدیته خاک در سطح احتمال 1% معنی‌دار بود. اثرات کود گوگرد و کود دامی تنها برای صفات طول دوره و سرعت پرشدن دانه، تعداد بلال در بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال 1% معنی دار بودند حداکثر عملکرد دانه ذرت در تیمارهای A3B3 ، A3B2 و A3B1 به ترتیب با 12673، 12597 و 12147 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کمترین میزان اسیدیته خاک مربوط به ترکیب تیماری A3B3 برابر 51/7 بود. نتایج نهایی نشان داد که کاربرد 750 کیلوگرم گوگرد به همراه 8 یا 12 تن کود دامی در هکتار باعث بیشترین میانگین برای عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت شد. بنابراین با مصرف 750 کیلوگرم گوگرد به همراه مصرف 8 یا 12 تن کود دامی در هکتار می‌توان اثرات منفی خاک‌های آهکی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها