تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و میزان اسانس حاصل در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: کودهای زیستی نیتروکسین، فسفاته بارور2 و بیوسولفور به صورت خالص و ترکیبی (نیتروکسین+فسفاته بارور2، نیتروکسین+بیوسولفور، فسفاته بارور2+بیوسولفور و نیتروکسین+بیوسولفور+ فسفاته بارور2)، کود شیمیایی NPK و تیمار شاهد (عدم مصرف کود). نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که تیمارهای مورد بررسی اثر معنی داری روی جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، آهن، منگنز و مس و همچنین میزان اسانس داشتند ولی جذب عنصر روی تحت تأثیر قرار نگرفت. بیشترین غلظت نیتروژن (55/3درصد)، پتاسیم (47/3درصد) و آهن (56/4 میلی گرم در کیلوگرم) در تلقیح با نیتروکسین، بیشترین غلظت فسفر (26/0درصد) و مس (33/0 میلی گرم در کیلوگرم) در تلقیح با بیوسولفور+ کود فسفات زیستی، بیشترین غلظت گوگرد (66/0درصد) در تلقیح با بیوسولفور، حداکثر مقدار منگنز (48/0 میلی گرم در کیلوگرم) در تیمار کود شیمیایی (NPK) و نهایتاً بالاترین میزان اسانس (48/0درصد) در ترکیب کودی نیتروکسین+ بیوسولفور+ کود فسفات زیستی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها